St. Pierre Fourier Stichting
 

Verantwoording

Certificaathouder in Language Institute Regina Coeli B.V.

Een belangrijk deel van het vermogen van de stichting bestaat uit het bezit van alle certificaten van aandelen in Language Institute Regina Coeli B.V. Het juridisch eigendom rust bij het Stichting Administratiekantoor Regina Coeli. Het economisch belang in het taleninstituut is een activa zoals bedoeld in Artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, lid 2c. Als economisch eigenaar van het Taleninstituut ontvangt de St. Pierre Fourier Stichting, indien de bedrijfsvoering dit toelaat, een dividend. In 2018 ontving de stichting een dividend van EUR € 500.000 (resultaat 2017). Daarnaast is in 2018 nog een bedrag van € 100.000 als schenking toegezegd, welke als vordering op de balans van de stichting ultimo 2018 stond. Deze betaling is begin 2018 voldaan. 

Het taleninstituut wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als basis de nettovermogenswaarde. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de waarde van het taleninstituut is opgelopen met ruim EUR 1,5 miljoen. Dit is het onverdeelde resultaat over 2018 van het taleninstituut en daarmee voor de St. Pierre Fourier Stichting geen daadwerkelijke inkomsten. De ontvangen dividenden zijn dit wel. Omdat dividenden uitbetaald worden in het jaar volgend op het boekhoudkundige jaar worden deze via de balans in mindering gebracht op de waarde van de deelneming.

Beleggingsresultaat

Het negatieve resultaat op de beleggingsportefeuille bedroeg ruim EUR 0,9 miljoen, na alle bancaire kosten. Dit resultaat is teleurstellend, maar passend bij het risicoprofiel. Dit rendement wordt berekend aan de hand van de inkomsten uit dividend en rente, maar bestaat vooral uit ongerealiseerde koersdalingen.

Vooruitzichten

Het taleninstituut ontwikkelt zich ook dit jaar voorspoedig. De economie komt in een late fase van de cyclus en dit zal grote invloed kunnen hebben op de beleggingen van de St. Pierre Fourier Stichting. Het bestuur is daarom alert op deze ontwikkeling. Anderzijds is het ook de overtuiging van het bestuur dat de gediversifieerde beleggingsportefeuilles robuust zijn.

 In de bijlage treft u aan:

1. de staat van baten en lasten 2018

2. het financieel overzicht van de bestedingen 2018