St. Pierre Fourier Stichting
 

Verantwoording

Certificaathouder in Language Institute Regina Coeli B.V.

Een belangrijk deel van het vermogen van de stichting bestaat uit het bezit van alle certificaten van aandelen in Language Institute Regina Coeli B.V. Het juridisch eigendom rust bij het Stichting Administratiekantoor Regina Coeli. Het economisch belang in het taleninstituut is een activa zoals bedoeld in Artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, lid 2c. Als economisch eigenaar van het Taleninstituut ontvangt de St. Pierre Fourier Stichting, indien de bedrijfsvoering dit toelaat, een dividend. In 2019 ontving de stichting een dividend van EUR € 500.000 (resultaat 2018). Daarnaast is in 2019 nog een bedrag van € 100.000 als schenking van het Taleninstituut ontvangen.  

Het Taleninstituut wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als basis de nettovermogenswaarde. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de waarde van het taleninstituut licht is afgenomen. 

Beleggingsresultaat

Het positieve resultaat op de beleggingsportefeuille bedroeg ruim EUR 4 miljoen, na alle bancaire kosten. Dit resultaat is verrassend goed, maar passend bij het risicoprofiel. Dit rendement wordt berekend aan de hand van de inkomsten uit dividend en rente, maar bestaat vooral uit ongerealiseerde koersstijgingen.

Vooruitzichten

Aandelenmarkten begonnen het jaar zeer positief maar ondergingen in februari een harde correctie door het uitbreken van Covid-19. Dit heeft de effectenportefeuille (korte tijd) schade toegebracht, maar belangrijker, heeft ertoe geleid dat Language Institute Regina Coeli haar deuren tijdelijk heeft moeten sluiten. Het is te vroeg om aan te geven hoe groot de invloed van dit virus zal zijn op de economie, maar het is duidelijk dat het een zeer verstorend effect heeft op de maatschappij en daarmee op de winstgevendheid van het bedrijfsleven. De sterke daling van de korte rente (gedreven door de verwachting dat centrale banken hun rentevergoedingen gaan verlagen) en de lange rente (ingegeven door een vlucht naar zekerheid) zorgt ervoor dat de uiteindelijke schade op de kapitaalmarkten mee zou kunnen vallen.

De ontwikkeling op de kapitaalmarkt heeft geen directe invloed op de uitkeringen van de Stichting voor de komende jaren. Echter, om geen onnodige risico’s te nemen, worden voldoende liquiditeiten aangehouden. 

In goed overleg met de Directie en Raad van Commissarissen van Language Institute Regina Coeli B.V. heeft het bestuur van de St. Pierre Fourier Stichting afgezien van een dividenduitkering over het fiscale jaar 2019. 

Het bestuur is zich bewust van het beroep dat het Taleninstituut dit voorjaar heeft gedaan op de NOW regeling. Deze regeling kent onder andere als bepaling dat er geen dividend mag worden uitgekeerd over het fiscale jaar 2020. Dit betekent dat de St. Pierre Fourier Stichting over zowel 2019 als 2020 geen dividend zal ontvangen van het Taleninstituut. 

 In de bijlage treft u aan:

1. de staat van baten en lasten 2019

2. het financieel overzicht van de bestedingen 2019