St. Pierre Fourier Stichting
 

Verantwoording

Certificaathouder in Language Institute Regina Coeli B.V.

Een belangrijk deel van het vermogen van de stichting bestaat uit het bezit van alle certificaten van aandelen in Language Institute Regina Coeli B.V. Het juridisch eigendom rust bij het Stichting Administratiekantoor Regina Coeli. Het economisch belang in het taleninstituut is een activa zoals bedoeld in Artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, lid 2c. Als economisch eigenaar van het Taleninstituut ontvangt de St. Pierre Fourier Stichting, indien de bedrijfsvoering dit toelaat, een dividend.  

Het Taleninstituut wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als basis de nettovermogenswaarde. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de waarde van het taleninstituut licht is afgenomen. 

Beleggingsresultaat

Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg ruim +5,45%, na alle kosten. Dit was een goed resultaat gezien de economische ontwrichting van het afgelopen jaar, maar passend bij het risicoprofiel.

Vooruitzichten

Aandelenmarkten zijn het jaar begonnen zoals zij het afgelopen jaar afsloten: in vrij goede stemming. Dit neemt niet weg dat er grote verschillen zijn in de koersvorming van bedrijven die nauwelijks hinder hebben ondervonden van Covid-19 (of er zelfs van hebben geprofiteerd) en de bedrijven die verkooppunten moesten sluiten om verder verspreiding van het virus tegen te gaan. Onder de grootste slachtoffers van corona bevinden zich overigens ook bedrijven die het toch al lastig hadden, omdat zij al voor deze pandemie onvoldoende in staat waren om het hoofd te bieden aan de toegenomen digitalisering van onze economie. 

De ontwikkeling op de kapitaalmarkt heeft geen directe invloed op de uitkeringen van de Stichting voor de komende jaren. Om geen onnodige risico’s te nemen, worden voldoende liquiditeiten aangehouden. Dit vormt de huidige vrije reserve van de Stichting.
 

Het bestuur is zich bewust van het beroep dat het Taleninstituut  heeft gedaan op de NOW regeling. Deze regeling kent onder andere als bepaling dat er geen dividend mag worden uitgekeerd over het fiscale jaar 2020. Dit betekent dat de St. Pierre Fourier Stichting over zowel 2019 (waarin vrijwillig werd afgezien) als over 2020 geen dividend zal ontvangen van het Taleninstituut. 

 In de bijlage treft u aan:

1. de staat van baten en lasten 2020

2. het financieel overzicht van de bestedingen 2020

3. publicatieplicht ANBI - St. Pierre Fourier Stichting 2021