St. Pierre Fourier Stichting
 

Verantwoording

Certificaathouder in Language Institute Regina Coeli B.V.

Een belangrijk deel van het vermogen van de stichting bestaat uit het bezit van alle certificaten van aandelen in Language Institute Regina Coeli B.V. Het juridisch eigendom rust bij het Stichting Administratiekantoor Regina Coeli. Het economisch belang in het taleninstituut is een activa zoals bedoeld in Artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, lid 2c. Als economisch eigenaar van het Taleninstituut ontvangt de St. Pierre Fourier Stichting, indien de bedrijfsvoering dit toelaat, een dividend.  

Het Taleninstituut wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als basis de nettovermogenswaarde. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de waarde van het taleninstituut licht is afgenomen. 

Beleggingsresultaat

Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg ruim +16,33%, na alle kosten. Dit was een bijzonder goed resultaat gezien de economische ontwrichting van het afgelopen jaar.

Vooruitzichten

Kapitaalmarkten zijn het jaar zeer volatiel begonnen. Het is niet zozeer de geopolitieke onzekerheid (Oekraïne)  die hiervoor verantwoordelijk is, maar de zorgen dat de Amerikaanse centrale bank te krachtig zal ingrijpen in het terugdraaien van haar monetaire stimuli.

De ontwikkeling op de kapitaalmarkt hebben beperkte invloed op de uitkeringen van de Stichting voor de komende jaren. Om geen onnodige risico’s te nemen, worden voldoende liquiditeiten aangehouden. In de liquiditeitsprognose 2022-2023 wordt uitgegaan van een jaarlijks giftenbudget van ca EUR 900.000 (inclusief donaties via CND).

 In de bijlage treft u aan:

1. de staat van baten en lasten 2021

2. het financieel overzicht van de bestedingen 2021

3. publicatieplicht ANBI - St. Pierre Fourier Stichting 2022