St. Pierre Fourier Stichting
 

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel na de ontvangst van een aanvraag daartoe tot het geven van donaties - binnen de regels voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) – met name: 


a.)  donaties aan de Congrégation Notre Dame Chanoinesses de Saint Augustin, statutair gevestigd te Rome, feitelijk gevestigd in Fontenay-sous-Bois in Frankrijk (hierna ook te noemen 'Congregatie'), zulks voor de opvoeding, vorming en onderwijs van en aan volwassenen en kinderen in alle landen, alsmede voor het functioneren van de Congregatie zelf, alles op verzoek en in overleg met het hoofdbestuur van de Congregatie;
b.) donaties aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen, zulks buiten congregatieverband waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland
c.)  donaties aan groepen en personen ten einde deze in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en samenleving.

2. Gezien het feit dat het vermogen van de stichting enerzijds zijn oorsprong heeft in de Nederlandse provincie van genoemde Congregatie en anderzijds zijn oorsprong heeft in de Nederlandse Staat geven voormelde doelstellingen sub a, b en c, in die volgorde de belangrijkheid aan van de doelstellingen. Dat neemt niet weg, dat de sub b en c bedoelde donaties jaarlijks een belangrijk deel van de revenuen van de stichting kunnen betreffen.

3. Het bestuur is eerst gerechtigd revenuen aan te wenden voor uitvoering aan de doelstelling, nadat zij heeft voldaan aan de verplichting van de stichting inhoudende, dat zij alle kosten van de Nederlandse provincie van genoemde Congregatie, waaronder met name begrepen alle kosten van onderhoud van hen, die op een augustus twee duizend vier lid waren van de Nederlandse Provincie van genoemde congregatie, voldaan heeft. 

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.