St. Pierre Fourier Stichting
 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten   

De hoogte van het goede doelen bedrag wordt bepaald door het verschil tussen het doelvermogen (vastgesteld per 2005) en het daadwerkelijke vermogen zoals berekend in de jaarrekening. Per ultimo 2020 was het vermogen hoger dan het streefkapitaal, dientengevolge was er voldoende ruimte voor het toekennen van giften in 2021.

Als gebruikelijk tot nu toe is een bijdrage, in totaal groot € 372.600, in maandtermijnen uitgekeerd aan de Congregatie. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. kantoorkosten, werkzaamheden, reizen, internationale ontmoetingen van verantwoordelijken met betrekking tot congregatie zaken, permanente educatie op internationaal niveau, ondersteuning van medezusters in landen waar men niet in staat is om zichzelf te financieren.

Aan de solidariteitsfondsen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen voor maatschappelijke en pastorale projecten in binnen- en buitenland is het afgelopen jaar wederom een bedrag toegekend.

Buiten de gift aan het Generalaat is geografisch gezien ca 40% van het giftenbudget uitgekeerd aan Nederlandse organisaties en het resterende deel aan buitenlandse organisaties. Er werd voorrang verleend aan projecten die op meerdere pijlers berusten. Daar waar de volwassenen geholpen worden om door zinvol werk hun leefomstandigheden te verbeteren, kunnen kinderen naar school. Projecten die zich in het bijzonder richten op vrouwen hebben voorrang.